Всички текстове в сайта Astro Atelier са авторски и не могат да бъдат използвани по никакъв начин без изричното писмено съгласие на собствениците на сайта. Препечатването или цитирането на съдържание без изрично писмено съгласие на авторите ще се разглежда като кражба на интелектуална собственост с всички произтичащи по закон последствия.